Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE

O nas


Członkowie zarządu

 

Szymala Piotr
prezes
Gumiński Michał
z-ca prezes
Jojko Karolina
sekretarz
Jakubczyk Mirosław
członek
Plinta Ryszard
członek
Ścigany Dariusz
członek
Ciszyński Marek
członek


Cele statutowe stowarzyszenia


Celem Stowarzyszenia jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz działań socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej,  społecznej,  zawodowej i profilaktyki uzależnień  osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku w szczególności z województwa śląskiego.


Formy i zakres działalności statutowej


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

a. Opracowywanie i realizowanie programów powstających z własnej inicjatywy jak i zlecanych przez właściwe organizacje i władze a dotyczące:

  • organizowania zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
  • organizowania zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w tym również o charakterze integracyjnym
  • organizowania obozów i zgrupowań sportowych, turnusów rehabilitacyjnych w tym również o charakterze integracyjnym
  • kształcenia specjalistycznego kadry trenersko-instruktorskiej i wolontariuszy
  • działań zmierzających do podniesienia stopnia edukacji i poprawy warunków socjalnych oraz wyrównywania szans,
  • wymiany informacji i doświadczeń oraz wspólna - z innymi organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą
  • realizacja programów,
  • organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych i informacyjnych i imprez kulturalnych,
  • działalności wydawniczej

b. Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i międzynarodowymi dla realizacji celów statutowych.
c. Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie wynikającym ze Statutu
d. Promocję celów, osiągnięć i sukcesów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu oraz poprzez osoby, które z tytułu pracy zawodowej, służby publicznej i działalności społecznej mają wpływ na rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych.
e. Gromadzenie środków materialnych, finansowych i gospodarowanie nimi


Zobacz także