O nas

Członkowie zarządu

Szymala Piotr prezes
Gumiński Michał z-ca prezesa
Kujon Karolina sekretarz
Jakubczyk Mirosław członek
Plinta Ryszard członek

Cele statutowe stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz działań socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej, zawodowej i profilaktyki uzależnień osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku w szczególności z województwa śląskiego.

Formy i zakres działalności statutowej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowywanie i realizowanie programów powstających z własnej inicjatywy jak i zlecanych przez właściwe organizacje i władze a dotyczące:
  • organizowania zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
  • organizowania zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w tym również o charakterze integracyjnym
  • organizowania obozów i zgrupowań sportowych, turnusów rehabilitacyjnych w tym również o charakterze integracyjnym
  • kształcenia specjalistycznego kadry trenersko-instruktorskiej i wolontariuszy
  • działań zmierzających do podniesienia stopnia edukacji i poprawy warunków socjalnych oraz wyrównywania szans,
  • wymiany informacji i doświadczeń oraz wspólna – z innymi organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą
  • realizacja programów,
  • organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych i informacyjnych i imprez kulturalnych,
  • działalności wydawniczej
 2. Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i międzynarodowymi dla realizacji celów statutowych.
 3. Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie wynikającym ze Statutu
 4. Promocję celów, osiągnięć i sukcesów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu oraz poprzez osoby, które z tytułu pracy zawodowej, służby publicznej i działalności społecznej mają wpływ na rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych
 5. Gromadzenie środków materialnych, finansowych i gospodarowanie nimi

Zobacz także

Partnerzy

Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE